دنیا را بد ساخته اند ..

 کسی را که دوست داری ، تورادوست نمی دارد .

 کسی که تورا دوست دارد ، تو دوستش نمی داری

 اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسید

و این رنج است .

 زندگی یعنی این...