فرق آنچه من می گویم با تو این است

که در برهوت ذهن من آب می‌ کارم و درخت روان می‌ سازم

من نمی‌ ترسم اگر باران بتابد و خورشید ببارد

من در دشت قایق می‌ رانم و در برکه اسب می‌ دوانم

من جنگلی‌ آبی می‌کشم مملو از رود‌های سبز و آرزو می‌ کنم

آرزو می‌ کنم که خدا کند دگر کسی آزادی بادبادک را برای دقیقه‌ای سرخوشی به سرِ انگشتِ بازی ‌گره نزند