دِلـَـــــمــ ؛

گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد !

گـ ـاهے میــ ـسوزَد !

و حَتے گــ ـاهے ،

گــ ـاهے نـَ ـه  خِیــلے وَقتـــ هـ ـا

میـــ ـشِکَند !

امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد ...