زخمی تر از همیشه  از درد  دل  سپردن


سرخورده  بودم  از عشق در  انتظار  مردن


با    قامتی    شکسته   از  کوله    با ر   غربت


در جستجوی  مرهم راهی  شدم  زیارت


رفتم   برای   گریه   رفتم   برای    فریاد


مرهم  مراد  من  بود  کعبه  تو را به من داد