آری معصومیت کودکیهایم

گم شده است،

اما من هنوز هم همان کودک

عاشقم و ساده دل!

و همچنان در انتظار....

در انتظار ظهور آن لحظه رویایی ...

من اینجا تنها ماندم!

خدایا مرا به بغضی که از تو

میشکند بسپار...