آنهـــا فـقط از « فهمیــدنــ » تــو مــی‌تـرســنـــد.

از« تـن » تو,هر چقدر هم که قوی باشد,ترسی ندارند!

از گــــاو که گنده‌تر نمی‌شـــوی، میـــدوشنــدت!

از خر که قویـــ‌تر نمی‌شـــوی،بــــــارت می‌کنند!

از اسب که دونده‌تر نمی‌شـــــوی، سوارت می‌شـــــوند!

اما آنها فقط از « فهمیــــدنـــ » تــــو می‌ترسند...!