هرگز از بی کسی خویش مرنج


هرگز از دوری این راه مگو


وازین فاصله ها


که میان منو توست


بهترین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار


تا که تنهاییت از دیدن من جا بخورد


وبداند که دل من با توست


و همین نزدیکیست


....