عشــــق اگــــر خـــط مــــوازی نیســـت،چیســــت؟

یـ ـــا کتـــاب جملــــه ســـازی نیســــت،چیســـت؟!

عشـــق اگـــــر مبنــــای خلـــــق آدم اســـــــت

پـــس چــرا این گــــونـه گنـــــگ و مبهـــــم اســـت؟

پــــس چـــــرا خــــط مــــوازی مـــی شـــــود!!!

از چـــــه رو هـــــر عشــــق،بــــازی مــــی شــود؟!