بــبـَـخش اگـــر به تـو پـــــیله کــــرده اَم

قَــــدری طاقــــت بیـــــاوَر...

پـــــروانــه می شَــــوَم

و مـــی رَوَم...