هم صدای شب من زندگی بودن نیست.
       در رگ سبز حیات   جای پوسیدن نیست.
              زندگی چون نهری است که تمامش شکن است.
                        زندگـی بودن نیـست! زنـدگانی شـدن است .