من عاشقم

ای نازنین ای خوب ای جاری در روح و تنم

یک واژه سراپا خواهشم

آن که به تو دل بست منم

افسون شدم در حرف تو

ساده تر از هر سادگی

محو نگاه تو شدم

حرف عشق است و دلدادگی

تو خود سبز شدنی

مثل صبح یک طلوع تازه ایی

شوقی،امیدی

مثل یک زندگی دوباره ایی

طلسم شب شده بودم

من سرد و بی مقصد سرگردان

خسته از تکرار، شکسته از آغاز

بیا کنارم باش دلم را مرنجان

سرد نشو

دست نکش از دست من

با پای من تو هم بیا

تنهام نزار ای نازنین، ای هست من

این قدر از رفتن نگو

با من به یک رنگی بمان

بشنو زمزمه عشق مرا

آخر چه میشود تو هم از ماندن بخوان

دوری از تو آزمون تلخی است

تا تو برگردی نگارم چشم به راه تو بمانم

تا سرود موسیقی جان برای روح پاک تو بخوانم

این زمان چه سر است

شب های غم من رفتنی نیست انگار

درک کن اشک مرا

این عشق این حس تو هموس مپندار

برگرد کنارم باش

این قلبم هدیه به تو در خودت نگه دار

این شعر از آن توست

تو هم به سوی من قدمی بردار