عجب روزای خنده داری برای شانسلونایی ها
خیلی زور داره پنجاه دقه یه تیم ده نفره باشه تازه دو هیچ هم عقب باشه ولی نتیجه رو بتونه مساوی کنه

تورس هم گل زدحالا امشب ببین رئال چندتا میزنه