باختیم ولی با شایستگی
هرچند خیلی اعصابم خورده ولی بازم عیب نداره
 همچنان کیریس و رئال رو عشقه