خدایا...
با عشق تو

بی نیازم
از هرچه که هست .
و با عشق تو
چاره سازم
هر آنچه که نیست .