گــــــ ــــفــتی کــ ـــ ـــ ــه :
چـــــــــــو خـــــــــــــــُ ــــــــورشــیـد زنــــم ســـــوی تــــــو پــــــــــر
چـــــون مــــاه ، شبـــــــ ـــــ ــــی مــــــــــی کشـــــــــــــــــم از پنـــــــــــــــــــجره ســـــــر
انــــــــــدوه کـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـه خورشــــــید شـــــــــدی
تــــــــــــنگ غـــــروبــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ
افـــــــــــــــسـوس ، کــــــه ـــــــمـــــهــتــابـــ شــــــدی
وقـــــــــــــــــت ســـحـ ــــــ ــــــ ــــ ـــ ـر!!!!